ROD "ŁĄCZKA" W ZĄBKACH

Zarząd Komisaryczny ROD "Łączka" informuje, iż ze względu na sytuację epidemiczną w dniu 27.02.2021 r. biuro Zarządu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego rodlaczkazabki@pzd.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polski Zwizek Działkowców na stronie internetowej "www.pzd.pl" umieścił informację o zasadach budowy szamba na działce rodzinnej - LINK DO STRONY                                                                                                                    12.02.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakładce "O nas" umieszczczono aktualny plan zagodpodarowania ROD "Łączka" z powierzchniami poszczególnych działek.                                                                                                                                                                                                                                      30.01.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Komisaryczny ROD Łączka prosi działkowców, którzy przebywają na działce całorocznie o rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej raz w miesiącu na koniec miesiąca. Umożliwi to terminowe płatności do Zakładu Energetycznego i uniknięcie wyłączenia prądu dla działek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opłaty ogrodowe pobierane są zgodnie z art. 33 ustęp 1 i 2 ustawy o ROD

  Bardzo prosimy o wpłacanie zaliczek na opłaty ogrodowe na rok 2021 (w wysokości z roku 2019 tj. 300 zł od działki).

Ostateczna wysokość opłat ogrodowych na rok 2020 i 2021 oraz rozliczenie wpłat zaliczek nastąpi po podjęciu Uchwał przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które planowane jest w 2021 roku.

NUMER RACHUNKU W SANTANDER BANK POLSKA

58 1090 1753 0000 0001 4298 5197

Zgodnie § 19 [Odsetki ustawowe; dzień wpłaty]  Regulaminu ROD w przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych ustalonym przez walne zebranie ROD terminach tj. do dnia  30.06.2021r, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD.

Tytuł przelewu:Nr działki....., zaliczka za działkę 2021 r.

Informacja o opłatach ogrodowych w 2021 r. zawarta jest w zakładce Opłaty ogrodowe w 2021r. - Uchwała nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

Informacja o opłatach ogrodowych w 2020 r. - Uchwala_KZ_nr_44-2020.pdf --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD z dnia 04 stycznia 2021 r.

W związku z obowiązkiem zaprowadzenia ewidencji urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych znajdujących się na indywidualnych działkach w naszym ogrodzie działkowym, Zarząd ROD prosi wszystkich działkowców, którzy mają zainstalowane na swoich działkach bezodpływowe zbiorniki na ścieki, szamba lub oczyszczalnie ścieków o podanie takich informacji do Zarządu ogrodu oraz doręczenie kopii atestów szczelności lub świadectw zgodności albo kopii dokumentacji technicznej otrzymanej w momencie ich zakupu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTANY W ROD „ŁĄCZKA”

 Zarząd Komisaryczny ROD „Łączka” informuje, że od dnia 19.12.2020 r. odbędą się kontrole działek pod względem ponadnormatywnych altan.

 Altana o wymiarach przekraczających normy określone w prawie budowlanym jest samowolą budowlaną i stanowi rażące naruszenie prawa, ponieważ zgodnie z art. 13 ustawy o ROD budynki, których wymiary przekraczają dozwoloną powierzchnię zabudowy i wysokość nie powinny znajdować się na działkach w ROD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata wodna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Komisaryczny ROD Łączka informuje, że w 2021 roku do opłat ogrodowych do każdej działki będzie doliczana opłata energetyczna, opłata wodna oraz opłata za wywóz śmieci z terenu ROD.

Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstałych w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.
Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z poborem lub dostarczaniem wody działkowcom oraz kosztów związanych z ubytkami wody. Opłatę wodną uchwala corocznie walne zebranie na zasadach określonych w uchwale.
  Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD uchwalana corocznie przez Walne zebranie członków ROD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Komisaryczny ROD "Łączka" informuje, że w związku z zamontowaniem do bramy wjazdowej systemu SOS (odbiornika sygnałów pojazdów uprzywilejowanych) otwierającego bramę na sygnał dźwiękowy służb ratunkowych, w najbliższym czasie zostaną zdjęte bramy i furtki w alejkach ROD.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Komisaryczny ROD "Łączka" informuje, że w gablotach informacyjnych umieszczone zostały dokumenty finansowe dotyczące prowadzenia ROD za rok 2019 - Bilans oraz Rachunek zysków i strat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZCZEGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA STRUKTUR PZD W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI RESTRYKCJAMI WYNIKAJĄCYMI ZE STANU EPISEMII - UCHWAŁA nr 295/2020.

SKM_554e20101512171.pdf 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Komisaryczny ROD "Łączka" informuje, iż w związku z wygaśnięciem legalizacji podliczników energii elektrycznej wymianie podlegają wszystkie liczniki  w naszym ogrodzie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY OGRODOWEJ I ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W 2020 ROKU UPŁYNĄŁ W DNIU  30.06.2020 R.

DZIAŁKOWICZE, KTÓRZY PO TYM TERMINIE DOKONAJĄ WPŁATY OPŁATY OGRODOWEJ I ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPŁATY ODSETEK USTAWOWYCH LICZONYCH OD DNIA NASTĘPNEGO PO TERMINIE 30.06.2020 R.

DLA UŁATWIENIA KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „ŁĄCZKA” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 11.07.2020 R. KOMISJA ENERGETYCZNA BĘDZIE DOKONYWAŁA ODCZYTU LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

PROSIMY DZIAŁKOWICZÓW O UDOSTĘPNIENIE DZIAŁEK I UMOŻLIWIENIE ODCZYTU LICZNIKA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankiety

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z licznymi uszkodzeniami infrastruktury ogrodowej uruchomiony został monitoring CCVT obejmujący plac przy parkingu głównym, bramę ogrodową i wjazd na parking  w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

Zarząd Komisaryczny ROD "ŁĄCZKA" prosi działkowców o wypełnianie ankiety i deklaracji_członkowskiej celem odtworzenia dokumentacji działek i przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Wypełnione ankiety i deklaracje prosimy przesłać na poniższy adres e-mailowy lub wrzucać do skrzynki na listy przy głównej bramie wjazdowej na działki lub ewentualnie do gospodarza ogrodu działkowego. Dokumenty można też przekazywać osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Zarządem.

Ankieta.pdf 

Deklaracja_czlonkowska.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że uruchamiamy adres e-mailowy : rodlaczkazabki@pzd.pl, który może ułatwić kontakt działkowiczów z Zarządem.

 

1

liczba odwiedzających
© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl